บริการทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว กระบี่

บริการทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว กระบี่

 

รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว กระบี่ณ ปัจจุบันอัตราการจ้างแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนไม่เพียงพอ และขณะนี้การพัฒนาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมมีอัตราสูงขึ้น ทำให้นายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก ก่อนอื่นที่นายจ้างจะจ้างงานแรงงานต่างด้าว ควรมีความรู้เบื้องต้นดังนี้

 

การจ้างแรงงานต่างด้าวต้องเข้ามาตามระบบ MOU เท่านั้น

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวจะต้องทำตามบันทึกข้อตกลงหรือ MOU หากไม่มีถือว่าเป็นการจ้างงานอย่างผิดกฎหมาย มาดูกันดีกว่าว่าการนำเข้าแรงงานตามระบบ MOU ควรทำอย่างไรบ้าง

 

ขั้นตอนการทำ MOU

 

1.ต้องยื่นเอกสาร DEMAND LETTER หรือคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ โดยต้องส่งเอกสารคำร้องที่ได้ไปยังตัวแทนประเทศต้นทางเพื่อดำเนินการคัดเลือกแรงงาน หลังจากนั้นตัวแทนประเทศต้นทางจัดทำบัญชีรายชื่อส่งกลับมา

2.ยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับมาจากเอเจนซี่ที่ต่างประเทศ

 • ยื่นบัญชีรายชื่อพร้อมแบบ ตท. 2 และเอกสารประกอบ ที่ สจจ/สจก.
 • ชำระค่าใบอนุญาตทำงาน 1,900 บาท  กรณีนายจ้างยื่นเองจะต้องวางประกัน 1,000 บาท/แรงงาน 1 คน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 • นำหนังสือและเอกสารที่ได้จาก สจจ/สจก ยื่นส่งต่อที่กรมการจัดหางาน
 • กรมการจัดหางานออกหนังสือถึงสถานทูตไทย และสตม.
 • แรงงานประทับตราวีซ่า (ประเภท NON L-A)
 • ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
 • อบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการการจ้าง ฯ
 • รับใบอนุญาตทำงาน  SMART CARD

3.แจ้งที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าวภายใน 24 ชั่วโมง

4.แจ้งการเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวภายใน 15 วัน

5.ขั้นตอนสุดท้ายยื่นใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพภายใน 30 วันและยื่นใบรับรองแพทย์ที่สำนักงานจัดหางาน

 

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 

สำหรับนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัท (กรณีนิติบุคคล)
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. แผนที่สถานที่ทำงาน
 5. รูปถ่ายสถานที่ทำงานและที่พัก
 6. กรณีกิจการก่อสร้างต้องมีสัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 7. รายละเอียดความต้องการสวัสดิการต่าง ๆ

 

สำหรับลูกจ้าง (กรณีคนเก่า)

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. ใบเกิด
 4. พาสปอร์ต , ใบอนุญาตทำงาน (ฉบับเก่า)

 

**แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรชมพูสามารถทำ MOU แบบพิเศษ คือ แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยสามารถทำ MOU ได้ โดยที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง ทำให้สะดวกทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

 

ข้อควรรู้ก่อนการจ้างงานแรงงานต่างด้าว

 

จ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมทำ MOU สามารถทำผ่านบริษัทจัดหาแรงงาน การดำเนินการด้านเอกสารต่าง ๆ อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และนายจ้างอาจไม่มีเวลามากพอ จึงมีบริษัทจัดหาแรงงานที่พร้อมช่วยดำเนินเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน และมีบริการให้คำปรึกษาแก่นายจ้างและแรงงานจากผู้เชี่ยวชาญรอบด้านที่พร้อมดูแลตลอดอายุสัญญา

 

แรงงานจะต้องผ่านการอบรมก่อนเริ่มทำงาน โดยต้องเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างหน่วยงานของรัฐ ซึ่งแรงงานจะได้รับการอบรมให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ และได้รับการตรวจสอบคัดกรองก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เมื่อผ่านการอบรมก็จะได้รับใบอนุญาตทำงาน

 

แรงงานต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวทุกคนจะต้องเข้าตรวจสุขภาพ โดยแรงงานจะต้องไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย เท้าช้าง พิษสุราเรื้อรัง ซิฟิลิสในระยะที่ 3 และติดยาเสพติด

 

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานต้องเสียค่าใช้จ่าย

 

 • ค่าหนังสือเดินทาง
 • ค่าตรวจสุขภาพ
 • ค่าใบอนุญาตทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าประกันสังคม ค่าประกันสุขภาพ

 

แรงงานต่างด้าวต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น ตามกฎหมายแรงงานต่างด้าวต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป กรณีที่มีการอนุญาตให้จ้างแรงงานที่อายุต่ำกว่า 18 ปี แรงงานต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งแรงงานเหล่านี้สามารถทำได้เฉพาะงานที่ไม่เป็นอันตราย เช่น งานที่ไม่เกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจเป็นอันตราย งานที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการที่เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

แรงงานต่างด้าวต้องทำประกันสังคมทุกคน แรงงานต่างด้าว MOU จะต้องทำประกันสังคมร่วมด้วย หากทำประกันสังคมครั้งแรก จะต้องซื้อประกันสุขภาพแบบ 3 เดือนก่อน เนื่องจากผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมเป็นเวลา 3 เดือน จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ได้

 

แรงงานต่างด้าวต้องรายงานตัวทุก 90 วัน แรงงานต้องแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วัน หรือหลัง 7 วันนับจากวันครบกำหนด หากเกินกำหนดการแจ้งที่พักอาศัยจะถูกดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 2,000 บาท

 

แรงงานต่างด้าวได้รับค่าแรงขั้นต่ำเท่ากับแรงงานไทย หากจะจ้างแรงงานต่างด้าว ราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด สามารถตรวจสอบได้ที่ ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 

 

จ้างแรงงานต่างด้าว ไม่มีใบอนุญาตได้รับโทษอะไรบ้าง นายจ้าง มีโทษปรับ 10,000 – 100,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน หากทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

 

ลูกจ้าง โทษปรับ 5,000 – 50,000 บาท / ต่างด้าว 1 คน และจะถูกส่งออกนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้แรงงานต่างด้าวห้ามขออนุญาตทำงานภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

10 สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นข้อควรรู้ในการจ้างแรงงานต่างด้าว ปี 2562 เรารู้ดีว่าการจ้างแรงงานต่างด้าว การทำ MOU และเอกสารต่าง ๆ มีหลายขั้นตอนและถ้าหากเกิดความผิดพลาดอาจจะทำให้คุณเสียเวลาได้ 

 

คนต่างด้าวไม่มีเอกสารอะไรเลย (เถื่อน) ทำงานอยู่กับนายจ้างหรือแรงงานที่มีเอกสารแต่หมดอายุ ต้องทำอย่างไร

 

 • กรณีคนต่างด้าวมีเอกสารแต่หมดอายุ เช่น มีหนังสือเดินทาง มีวีซ่า แต่ใบอนุญาตหมดอายุให้ไปขอ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด (สจจ.) หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 (สจก.)

 

 • กรณีไม่มีเอกสารอะไรเลยให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 6 ก.ค. 60 ดังนี้

 

 1. ให้ยื่นคำขอที่ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั้งประเทศ 76 จังหวัด และ กทม.อีก 10 ศูนย์ โดยนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน/หลักฐานการลงนามนิติบุคคลพร้อมรูปถ่ายต่างด้าว 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อมกรอกแบบคำขอ
 2. เจ้าหน้าที่ออกใบรับคำขอ
 3. เจ้าหน้าที่นัดหมายเพื่อพิสูจน์ความเป็นนายจ้าง และลูกจ้าง แล้วออกหนังสือรับรองให้ไปขอรับ CI และประทับตราการอยู่ในราชอาณาจักร (ตม.) ที่ศูนย์ฯ ของประเทศต้นทางจำนวน 6 ศูนย์ ใน 5 จังหวัด (กรณีสัญชาติเมียนมา)
 4. คนต่างด้าวไปทำ CI ที่ศูนย์ตามข้อ 3 และประทับตราจาก ตม. แล้วไปตรวจสุขภาพและทำบัตรประกันสุขภาพ
 5. นายจ้าง/คนต่างด้าวนำหลักฐานไปที่ สจจ./สจก. เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน (WP)

 

รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว กระบี่ บริการทำหนังสือเดินทาง สำหรับแรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา สะดวกสบายได้เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 100% โดยบริษัทฯ มืออาชีพด้านแรงงานต่างด้าว หนึ่งในกลุ่มผู้บุกเบิกธุรกิจบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวแบบครบวงจร ซึ่งไม่เพียงทำหน้าที่ในการนำเข้าคนงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้การดูแลแก้ปัญหา ให้คำปรึกษาแก่นายจ้าง และแรงงานอย่างถูกต้องเท่าเทียม ด้วยบุคลากรที่มีความชำนาญและเข้าใจในขั้นตอน และกฎหมาย ตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รับทำพาสปอร์ตแรงงานต่างด้าว กระบี่ มีปัญหาหรือต้องการปรึกษาใดๆ Tel : 095-4204070 เพชร ยินดีให้บริการครับ